עמודים > עמודים מיוחדים > עמודים גבוהים - HIGH MAST
עמודים גבוהים - HIGH MAST
סרטוט: עמודים גבוהים - HIGH MAST
עמודים גבוהים - HIGH MAST

המבנה העקרוני של העמוד

- העמוד יהיה בעל חתך רב צלעות קוני.
- העמוד עשוי ממספר חלקים המתחברים ביניהם במחבר החלקה (Slip Joint) 
   ללא ריתוך ויוצרים את גובהו.
- חלקו העליון משמש לקליטת הכתר של גופי התאורה.
- בחלקו התחתון מותקנת דלת שרות המאפשרת את החבורים החשמליים והתחברות למנגנון 
   ההרמה/הורדה של כתר גופי התאורה.
- הפעלת הכתר ע"י מנוע איטגרלי פנימי עם כננת בעלת יחס תמסורת 1:80 עם נעילה
   עצמית ומערכת שימון פנימית.

 

תכנון העמוד:

- העמוד מתוכנן עפ"י התקן האמריקאי A.A.S.H.T.O.
- התאמה לדרישות ת"י 812 - עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים מפלדה.
- עומס הרוח יחושב עפ"י ת"י 414 – עומסים אופייניים בבניינים: עומס הרוח.
- מהירות הרוח לתכנון היא 36 מ/ש; זאת בכדי לאפשר התקנת עמודים ברוב חלקי הארץ.
- חישובים סטטיים מפורטים, תכניות מפורטות של העמוד ואביזריו.

 

חומרי גלם, קשיחים והגנה בפני שיתוך:

חומרי הגלם מהם יבנו חלקי העמוד הם מהסוג המקובל לייצור עמודי תאורה מפלדה תוך התאמה מלאה לדרישות התכנוניות והפונקציונליות. נתוניהם יופיעו במסמכים המתאימים.
- חלקי המתכת של העמוד ושל הזרועות לסוגיהן בין אם הם גלויים או מוסתרים יצופו בטבילה
   באבץ חם (גלוון) עפ"י התקן הישראלי 918 (בהוצאתו האחרונה). עוביו יהיה מינימום 65 מיקרון
   וממוצע של 85 מיקרון. בפלדות Fe-510 מינימום 80 מיקרון.
- הקשיחים למיניהם יהיו מגולוונים.
- הגלוון בראשי בורגי העיגון יהיה אלקטרוליטי מינימום 56 מיקרון, אורך הגלוון יחפוף את יציקת
   הבטון כ-5 ס"מ.
- הגלוון יתבצע בגמר כל העיבודים המכניים.
- ינקטו כל האמצעים להבטחת אפשרות של ההברגה של האומים והברגים לאחר הגלוון תוך שמירה
   על הפונקציונליות התכנונית שלהם. כמו כן החלקה נאותה בין חלקי העמוד באזורי השלוב שלהם.

 

תעודות ואישורים:

- היצרן מתחייב לספק למזמין תעודות ואישורים של מעבדה מאושרת , המאפשרים התאמת העמוד
   (תכן, חומרים, מוצר) לתקנים, למפרטים וליעודם בארץ.
- יצורפו אישורים כנ"ל לגבי כל סוגי החומרים המרכיבים את העמודים, סוג החומר, תכונותיו המכניות
   ההרכב הכימי של הפלדה ממנה יוצר העמוד, הברגים, איכות הריתוך, עובי הגלוון וכדומה.

 

מערכת המנשא (כתר) לפנסים:

- הכתר יהיה בנוי מפלדה מגולוונת.
- על הכתר יותקנו אמצעי חיבור לפנסים וקופסאות החיבורים.
- הכתר יכלול מובילים וסידורים למניעת פגיעה בעמוד בזמן ההורדה והרמה.
- הכתר יהיה מצויד במערכת מכנית המאפשרת נעילתו במצב עליון כאשר הכבלים הנושאים
   אותו לא ימשיכו להיות מתוחים במצב הסטטי הזה. הנעילה תבוצע לפחות ב-3 מקומות.
- הכתר יהיה מכוסה בחופה למניעת חדירת מים לציוד החשמלי וכיסוי תחתון. 

חשוב: המערכת פותחה בין השאר לנשיאת מצלמות והינה המערכת היחידה החסינה בפני רעידות,
כאשר היא ננעלת במצב עליון.

 

מערכת גלגלות עליונה:

- הגלגלות תהיינה בעלות קוטר רחב אשר יתאים לכבל רב גידי גמיש שטוח או עגול שבשימוש.
- תובטח הפרדה בין הכבלים החשמליים לכבלי הפלדה.
- הגלגלות תותקנה בשילדה המהווה יחידה אחת, מחוברת ומאובטחת בראש העמוד.
- יסופקו מובילים לחיבור מנשא הפנסים.
- המערכת כולה תגולוון (בחלקי פלדה) באבץ בטבילה חמה לאחר הייצור.תבוצע הגנה על
   מכלול הגלגלות באמצעות מכסה פלדה מגולוון או חומר מאושר אחר ממיפגעי האקלים.

 

כבלים נושאים:

- אל הכתר יחוברו מינימום 3 כבלים מתפצלים בעזרת מפצל המאזן ומשווה את הכוחות הפועלים.
- כבלי הפלדה יהיו מפלדת אל חלד גמישה במבנה 7/19 בקוטר מינימלי של 6 מ"מ, ועומס
   שבר מינימלי של 2903 ק"ג.

 

מערכת בלימת חירום:

- מערכת בלימה הכלולה בעמוד היא מערכת פשוטה ויעילה הנותנת מענה בכל מצב.
   יתרונה על פני מערכות אחרות שבלימת הכתר מתבצעת תוך פרק זמן קצר ביותר ואינה
   מאפשרת לכתר להאיץ, דבר העלול לגרום לניתוק גופי התאורה בזמן הבלימה.

 

יחידת התראה למטוסים:

- העמוד כולל יחידת התראה למטוסים מבוססת על LED או לפי דגמים אחרים מאושרים.
- המערכת תעמוד בתקן FAA ארה"ב ודרישות ת"י 5139 סמון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה.
- הגופים יהיו משוריינים ומוגני מים ויכללו זרוע מתאימה להתקנה על כתר גופי התאורה.
- הפעלת יחידת התראה תתבצע יחד עם הפעלת מערכת התאורה.
   יחידת ההתראה תתאים לדרישות רשות שדות התעופה בישראל וצה”ל.

 

הגנה נגד ברקים והארקה:

- ברגים בקוטר 12 מ"מ עשויים מפלדה אל חלד יוצמדו לעמוד בתוך חלל האביזרים, בורג אחד ישמש
   נקודת הארקה לתאורה והכבלים.
- קולט הברק ומתקן ההגנה נגד ברקים יעמדו בת"י 1173 משנת 1982.

 

מערכת החשמל:

א. כבלי הזנה לפנסים
- כבל החשמל במבנה עגול גמיש דגם  PANZERFLEX ומתאים לעמוד במאמצי תלייה ממושכת
   ויכלול תקע רב פיני (24 פינים) המתאים לשקע בתא הציוד.
   הקצה השני יחובר לקופסת חיבורים (הסתעפות) משוריינת ומוגנת מים המותקנת על הכתר.
- הכבל יהיה בעל 24 גידים, בחתך 2.5 ממ"ר כ"א, ממוליכי נחושת מצופי בדיל.
- הכבל יעמוד בטמפרטורת סביבה  של 90 מעלות צלסיוס.
- הכבל חייב לעמוד במאמצים מכניים מתאימים ולמתח של 1 קילו-וולט. 

ב. כבל מאריך
יסופק כבל מאריך מסוג הזהה לנמצא מצוייד בתקע ושקע על מנת לאפשר את בדיקת הפנסים
 כאשר הכתר במצב תחתון.
- אורך הכבל לפחות 1.5 מטר. 

ג. תיבת החיבורים
תיבת החיבורים שתותקן על הכתר תהיה מסוג משוריין מוגן מים IP-65 ומוגנת UV.
- התיבה תכלול מהדקי כבל מתוצרת Weidmuller (עד 6mm2) או שווה ערך מאושר.
- התיבה תכלול כבל מסוג הזהה לנמצא בעמוד (24x2.5mm2) שיכלול שקע רב פיני (24 פינים), אורך הכבל לפחות 1.5 מ` שיאפשר בדיקת גופי התאורה כשהכתר במצב תחתון. 

ד. תיבת הפיקוד
תיבת הפיקוד תהיה בעלת כבל מאריך באורך 7 מטר, המאפשר הפעלה במרחק בטחון מטווח הורדת הכתר ותכלול
אביזרי פיקוד. הכבל המאריך עם ידית הפיקוד יתחבר לתיבה באמצעות שקע ותקע שיאפשר פרוק והרכבה מהיר של הכבל. 

ה. לוח חשמל קבוע להזנה
תיבת ההזנה ממוקמת בתוך חלל תא האביזרים וכוללת:
- קופסאות ע.ד.א פלסט עפ"י טבלת ציוד בסכמה החשמלית.
- 10 מא"ז.
- מנתק עם חיבור מכני לשקע תאורה.
- מגענים.
- הגנת מנוע.
- שנאי.
- שקע ותקע נשלפים 24 פינים.
- שקע ותקע נשלפים 3 פינים. 

ה-1 לוח חשמל חיצון (אופציה)
      מבנה הלוח יהיה מפח מגולוון וצבוע אלקטרוסטטית בתנור.
      בלוח יותקן מנעול כנדרש.
      כל האביזרים בלוח החשמל יותקנו על גבי לוח עבודה מפח מגולוון.

 

  
<< לדגם הקודם
לדגם הבא >>